dni
godzin
minut
sekund
Teraz -20% z kodem FEBY_24
Teraz -20% z kodem FEBY_24

Regulamin

Informacje ogólne

1. Właścicielem marki MCASES jak i sklepu internetowego www.mcases.pl jest WOODENLAND z siedziba w Słupsku przy ulicy Krajewskiego 19 A NIP- 839 300 52 10

 • Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa będzie o Sprzedającym, Sklepie czy Sprzedawcy oznacza to podmiot wskazany w ust. 2 powyżej.
 • Każda osoba korzystająca ze strony internetowej www.mcases.pl zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 • Ochrona danych osobowych

  1.

 • Wszystkie przekazywane dane są starannie chronione, zgodnie z Polityką Prywatności
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • 2. Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Obejmują one dane osobowe oraz adres dostawy.

  3. Dane osobowe przekazywane przez Kupujących sklepu mcases są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji zamówienia,
  • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep (jeśli Kupujący wyrazi zgodę),
  • dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

  Ceny

  1. Wszystkie ceny znajdujące się na polskiej stronie sklepu mcases.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i nie ulega zmianie w trakcie realizacji.

  3. Ceny towarów podane na stronie  nie zawierają kosztów wysyłki

  4. Sklep mcases.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionych cen i warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  Składanie zamówień

  1. W celu dokonania zakupu należy wejść na stronę internetową mcases.pl i po wyborze towaru nacisnąć przycisk DODAJ DO KOSZYKA, wyświetlić zawartość KOSZYKA, wybrać odpowiedni dla towaru sposób dostawy w zakładce WYSYŁKA, następnie nacisnąć przycisk PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI, wybrać metodę płatności i podać następujące dane:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Telefon kontaktowy;
 • Ulicę;
 • Nr budynku i/lub lokalu
 • Kod pocztowy;
 • Miasto;
 •   Aby sfinalizować zakup na koniec należy zaakceptować warunki regulaminu i wybrać przycisk KUPUJE I PŁACĘ 

  2. W trakcie składania zamówienia do momentu zatwierdzenia swoich danych oraz adresu wysyłki Kupujący może modyfikować wprowadzone dane, a także zawartość koszyka

  3. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz oświadczenia, że podane przez Zamawiającego dane są prawdziwe.

  4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, jest to moment zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym.

  5. Do każdego zamówienia klient otrzymuje rachunek lub fakturę VAT. Jeżeli klient nie zadeklaruje, że chce otrzymać fakturę VAT, to do zamówienia jest wystawiany paragon i faktura imienna. Po dokonaniu zamówienia i jego opłacenia, jakiekolwiek zmiany w wystawionym dokumencie nie będą juz możliwe.  Rachunek lub faktura wysyłana jest drogą mailową po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez zamawiającego.  

  6. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne a uzyskanie prawidłowych informacji, jest niemożliwe z winy Zamawiającego.

  Płatność i realizacja zamówienia

  1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.  

  2. Zamawiający może dokonać płatności za pomocą:

 • Przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU  należność pobiera serwis PayU. PayU posiada certyfikat normy bezpieczeństwa PCI DSS
 • Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku PL 84 1140 2004 0000 3602 8076 9228 , prowadzone przez MBank.
 • Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w EURO. Nr rachunku PL 78 1140 2004 0000 3612 1228 8660 , prowadzone przez MBank.
 • 3. Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych lub tygodniach i jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego pełnej kwoty należności do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

  4. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji  i czasu dostawy. Terminy dostawy towaru są następujące:

 • Kurier na terytorium Polski 2 dni roboczych;
 • Kurier poza granicami Polski na terytorium UE  2-4 dni robocze;
 • Kurier poza terytorium UE  10-15 dni roboczych.
 • Dostawa osobiście przez Sprzedającego według indywidualnych ustaleń.
 • Odbiór transportem własnym po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania wysłanych przesyłek, ponosi wyłącznie firma kurierska i to do niej zamawiający powinien złożyć ewentualną reklamacje na usługę.

  5. Zamawiający zostanie poinformowany o nadanie przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  6. Koszty dostawy towaru ponosi Zamawiający, chyba że strony ustalą inaczej.

  Postępowanie reklamacyjne

  1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.  

  2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

  3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.

  4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

  5. Wszystkie produkty będące w ofercie sklepu mcases.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, na okres 24 miesięcy.

  6. Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną.

  7. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń związanych z codziennym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania lub zarysowania, lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

  8. Przed wysłaniem towaru w celu reklamacji, należy skontaktować się pod podany nr tel. +48 790 771 277 lub e-mail sklep@mcases.pl, w przeciwnym razie reklamacja nie będzie rozpatrywana.

  9. Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Krajewskiego 19A, 76-200 Słupsk.

  10. Reklamacja jest rozpatrywana maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Zamawiający zostanie poinformowany o  decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  11. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu kwotę zapłaconą za dany produkt lub zaoferuje inny produkt dostępny w swojej ofercie.

  12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

  Postanowienia końcowe

  1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że oferowane produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.  

  2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

  3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela.

  4. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  5. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin.

  6. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż sklep mcases.pl wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.

  7. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.

  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  9. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.

  10. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

  11. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

  Aktualizowanie…
  • Brak produktów w koszyku.